Mới nhất

Đa dạng sinh học và thuốc bảo vệ thực vật

Bảo tồn đa dạng sinh học có vai trò quan trọng đối với nông nghiệp bền vững. Các sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật thích hợp có thể góp phần thúc đẩy để đạt được mục tiêu này. Đa dạng sinh học là gì? Tại sao nó lại quan trọng? Và mối quan hệ